Wat zijn liquiditeitsratios?

Naast de kasstroomanalyse wordt bij de beoordeling van aandelen naar de ratio’s gekeken. Deze ratio’s geven in één cijfer meer informatie over één van de vier volgende aspecten: liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit of toegevoegde waarde. Elke dag zullen de belangrijkste ratio’s voorgesteld worden. Vandaag bekijken we de liquiditeitsratio’s.

De liquiditeitsratio’s geven weer in welke mate een onderneming haar betalingsverplichtingen op korte termijn kan voldoen. Samen met de solvabiliteitsratio’s zijn dit de belangrijkste cijfers voor kredietanalisten vermits zij vooral geïnteresseerd zijn in de terugbetaling van de kredieten in plaats van de rendabiliteit.  De belangrijkste ratio’s zijn: current ratio, quick ratio, cashflow liquiditeitsratio, aantal dagen voorraad en leveranciers- en klantenkrediet.

Current ratio bekeken

De current ratio is de verhouding van de vlottende activa vermindert met de vorderingen op meer dan één jaar ten opzichte van het vreemd vermogen op korte termijn.  Als de current ratio lager is dan 1, kan dit duiden op liquiditeitsproblemen omdat de vlottende activa niet voldoende zijn om de kortetermijnschulden te voldoen.

Een ratio hoger dan 1 draagt de voorkeur weg omdat de kortetermijnschulden dan voldaan kunnen worden, en er nog ruimte is voor nieuwe aankopen of investeringen. Toch mag de ratio niet te hoog liggen. Een hoge ratio duidt op een te lakse vordering van klanten, te hoge voorraden of te weinig financiering met vreemd vermogen.

Quick ratio uitgelegd

De quick ratio is de verhouding van de vorderingen op één jaar, de geldbeleggingen en liquide middelen ten opzichte van de schulden op ten hoogste één jaar. Deze ratio is strenger dan de current ratio omdat deze ratio enkel rekening houdt met de meest liquide posten van de vlottende activa. Een quick ratio hoger dan één is een indicatie dat het bedrijf op het vlak van liquiditeit gezond is.

Cashflow liquiditeitsratio

Cashflow liquiditeitsratio de verhouding van de operationele cashflow ten opzichte van de schulden op ten hoogste één jaar. De filosofie achter deze ratio is dat gezonde bedrijven hun schulden kunnen afbetalen met de middelen uit hun cashflow. Deze ratio geeft aan hoeveel procent van de schulden door de cashflow terugbetaald kan worden.

Aantal dagen voorraad

De verhouding tussen de voorraden en bestellingen ten opzichte van de kostprijs van de verkopen geeft het aantal dagen voorraad. Hoe lager het aantal dagen voorraad, hoe sneller de voorraden verkocht worden en hoe liquider deze voorraad is.  Een hoog aantal dagen voorraad is niet wenselijk omdat deze gefinancierd moet worden en het geld anders voor andere doeleinden kan worden aangewend.

Aantal dagen klanten- en leverancierskrediet

Deze twee ratio’s worden berekend door de handelsvorderingen te delen door de verkopen inclusief btw voor het aantal dagen klantenkrediet, en de handelsschulden te delen door de aankopen inclusief btw voor het leverancierskrediet.  Zo kan berekend worden na hoeveel dagen facturen geïnd of betaald worden. Bedrijven trachten steeds het aantal dagen afnemerskrediet zo laag mogelijk te houden, terwijl ze het aantal dagen leverancierskrediet proberen te verhogen.

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *