Wat is de rendabiliteit van het eigen vermogen?

Naast de ratio’s van de rendabiliteit van de verkopen en de activa zijn er nog twee ratio’s om de rendabiliteit van het eigen vermogen te beoordelen. Deze ratio’s hangen nauw samen met die van de verkopen en de activa en geven aandeelhouders een indicatie van hoeveel winst het eigen vermogen aan financiële middelen is genereerd.  Deze winst kan nadien gebruikt worden om de aandeelhouders te vergoeden in de vorm van dividend, of om verder te investeren in het bedrijf. Ook geven deze ratio’s meer informatie over het effect van veranderingen van kosten en opbrengsten op de winstgevendheid van het bedrijf.

Nettorendabiliteit eigen vermogen voor belastingen

Deze ratio wordt berekend door de winst voor belastingen te delen door het eigen vermogen. De nettorendabiliteit geeft weer hoeveel winst er door het eigen vermogen gegenereerd wordt.  Zoals hierboven reeds werd vermeld dient deze ratio als indicator voor de mogelijkheid tot het uitbetalen van dividenden of het verder investeren in het bedrijf.

De rendabiliteit kan ook berekend worden door de rendabiliteit van de totale activa te vermenigvuldigen met de financiële hefboom. Deze hefboom is gelijk aan:

(Winst voor belastingen / Winst voor belastingen + financiële kosten van het vreemd vermogen)X(Totale activa / eigen vermogen)

De hefboom bestaat uit twee elementen: De eerste factor is de uitdrukking van de schuldenkost, terwijl de tweede factor de inverse waarde van de financiële onafhankelijk weergeeft.  Uit deze uitdrukking blijkt dat de rendabiliteit van het eigen vermogen niet enkel samen hangt met de winstmarge maar ook met de financiële hefboom en de rendabiliteit van de totale activa.

Graad financiële hefboom

Naast de nettorendabiliteit van het eigen vermogen kan ook de financiële hefboom berekend worden. Deze ratio is de verhouding tussen de procentuele verandering van de winst of verlies na financiële kosten van het vreemd vermogen en belastingen en de procentuele verandering van de winst of verlies voor de financiële kosten en belastingen.

Deze ratio geeft informatie over de invloed van de winst voor de kosten op de winst na de kosten. Een onderneming met een hoge graad heeft dus een hoger financieel risico omdat een verandering van de winst of verlies voor de kosten een grote positieve of negatieve invloed heeft op het resultaat na de kosten en belastingen. In volatiele tijden kan dit dus leiden tot een significante stijging van het resultaat, maar evengoed van het verdampen van de winst of het kan zelfs leiden tot verlies door kleine veranderingen in sommige factoren.

Rendabiliteit van de verkopen

Bruto- en nettoverkoopmarge

De brutoverkoopmarge is het brutobedrijfsresultaat voor niet-kaskosten ten opzichte van de verkopen.  De nettoverkoopmarge gebruikt dezelfde formule, enkel is het het bedrijfsresultaat na niet-kaskosten.

De brutoverkoopmarge geeft meer informatie over de efficiënte van de operationele activiteiten. Daarnaast hangt de bruto- en nettoverkoopmarge nauw samen. De nettoverkoopmarge zal ook steeds lager zijn dan de brutoverkoopmarge, omdat de niet-kaskosten wel in rekening gebracht worden. Dit leidt tot de volgende conclusie:  Als de verhouding tussen de niet-kaskosten en de verkopen constant blijft en de nettoverkoopmarge daalt is dit volledig te wijten aan een dalende brutomarge. Andersoms zullen de niet-kaskosten stijgen of dalen, als de nettoverkoopmarge stijgt of daalt terwijl de brutoverkoopmarge gelijkgebleven is.

Graad operationele hefboom

Dit is de procentuele verandering nettobedrijfsresultaat na niet-kaskoten/ procentuele verandering verkopen.

De graad operationele hefboom kan gebruikt worden om het bedrijfsrisico van het bedrijf in kwestie in te schatten. Een hoge graad duidt op een hoger bedrijfsrisico omdat het nettobedrijfsresultaat sterk reageert op een verandering in de verkopen.  Een positieve verandering in de verkopen zal versterkt worden, terwijl een daling van de verkopen een nog grotere procentuele daling in het nettobedrijfsresultaat tot gevolg heeft.

Rendabiliteit van de activa

Bruto- en nettorendabiliteit totale activa voor belastingen

Net zoals bij de verkoopmarge kan hier een bruto- en nettorendabiliteit berekend worden. De brutorendabiliteit is gelijk aan de verhouding tussen de winst voor belastingen, niet-kaskosten en financiële kosten van het vreemd vermogen, en de totale activa.  Bij de nettorendabiliteit worden de niet kas-kosten niet in de berekening genomen. Deze ratio is een indicator voor de efficiëntie waarmee de activa worden ingezet.

Rendabiliteit totale activa

Ook hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen de bruto- en de nettorendabiliteit.

  • Nettorendabiliteit = Nettowinstmarge x rotatie van de activa(= verkopen/ totale activa)
  • Bruttorendabiliteit = Brutowinstmarge x rotatie van de activa.

Deze ratio’s bestaan uit twee delen: enerzijds de winstmarge die aangeeft hoeveel winst een bedrijf maakt op elke euro, anderzijds de voorraadrotatie die aangeeft hoeveel keer per jaar de activa zijn ingezet. Hoe hoger of lager de voorraadrotatie hoe meer of minder verkopen er gegenereert wordt door de activa.  Het voordeel van de rendabiliteit totale activa is dat dit een zeer volledige formule is.  Ze houdt rekening met de winstgevendheid en de rotatie. De andere ratio’s houden enkel rekening met één van beide factoren.

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *