Beleggen in EUA emissierechten (European Union Emission)

De Europese Unie brengt regelmatig wetten naar buiten waarmee ze de uitstoot van broeikasgassen willen beperken. Een voorbeeld hiervan is het beperken van de toegestane emissie voor elk bedrijf. Hierdoor is er een handel in emissierechten of uitstootrechten ontstaan, waar je als belegger op kunt inspelen.

Waar kan je handelen in emissierechten?

Je kunt beleggen in emissierechten bij een betrouwbare broker; open hiervoor direct een account bij één van deze brokers:

BrokerKostenAanmelden
eToro logo aandelen€0 aan kosten per aandeel. Je kapitaal loopt risico. Andere kosten van toepassing.
DEGIRO-review-logoBeleg voordelig in bekende ETF's & aandelen. Je kunt je inleg verliezen.
Vergelijken?Vergelijk direct de beste brokers & open een gratis demo!

Wat is het emissiehandelssysteem?

Het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU ETS) was het eerste grote systeem voor de handel in broeikasgasemissies ter wereld. Het werd in 2005 gelanceerd om de klimaatverandering tegen te gaan en is een van de belangrijkste pijlers van het energiebeleid van de EU. De introductie van de CO2-emissierechten heeft als bedoeling het stimuleren van de transitie naar een CO2-arme economie en het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 tot 2 graden Celsius. Het principe achter het emissiehandelssysteem is dat de vervuiler betaalt. En om hier in te slagen wordt gebruikgemaakt van het EU ETS.

Handelen in emissierechten is opgedeeld in 4 fases

Binnen de EU emissiehandel zijn vier verschillende fases te onderscheiden. In de eerste fase (2005-2007) omvatte het EU ETS ongeveer 12.000 installaties, die ongeveer 40% van de CO2-uitstoot in de EU vertegenwoordigen. In de tweede fase (2008-2012) werd de reikwijdte van de regeling aanzienlijk uitgebreid. In 2007 sloten drie niet-EU-leden, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, zich bij de regeling aan. Hier was het de bedoeling van de Commissie om in de tweede fase alle broeikasgassen en alle sectoren te gaan bestrijken, met inbegrip van de luchtvaart, het zeevervoer en de bosbouw.

Tijdens fase III (2013-2020) heeft de Europese Commissie opnieuw een aantal wijzigingen doorgevoerd. De derde fase liep tot december 2020 en in dat jaar moest een afname plaatsvinden van 21% in de uitstoot van broeikasgassen. In de derde fase nam de maximale uitstoot onder het EU ETS ook af met 1,76% per jaar. Vanaf deze fase is er slechts één EU-breed emissieplafond van toepassing in plaats van het vorige systeem van nationale emissielimieten.

Het gebruik van een veiling is vanaf fase III de standaardmethode voor het toewijzen van emissierechten (in plaats van kosteloze toewijzing in de vorige fase), en geharmoniseerde toewijzingsregels zijn van toepassing op de emissierechten die nog gratis werden weggegeven.

Fase IV begon op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2030. Om de algemene doelstelling van de EU voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 te halen, moeten de sectoren die onder het EU-emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen hun uitstoot met 43% verminderen vergeleken met het niveau van 2005. Om het tempo van de emissiereducties te verhogen, zal het totale aantal emissierechten vanaf 2021 jaarlijks met 2,2% afnemen, tegenover 1,76% in de vorige fase.

beleggen emissierechten

Wat je moet weten over beleggen in emissierechten?

  • Handel: hoe werkt het handelen in emissierechten?
  • Prijs: hoe wordt de prijs bepaald?
  • Kosten: hoeveel kost een ton CO2?
  • Beleggen: hoe kan je beleggen in emissierechten?

Hoe werkt het handelen in emissierechten?

Het EU ETS is een marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. Dit marktinstrument heet het cap and trade-systeem. Dit is een systeem dat is ontworpen om de vervuiling in onze atmosfeer te verminderen. Dit wil simpelweg zeggen dat er een plafond of cap wordt opgelegd aan de hoeveelheid emissierechten die een bedrijf heeft en dat bedrijven deze onderling kunnen verhandelen.

Sommige bedrijven krijgen elk jaar emissierechten toegewezen maar de meeste bedrijven moeten deze emissierechten via een veiling aankopen. In Nederland wordt het toewijzen van emissierechten geregeld door de  Nederlandse Emissieautoriteit (NEA).

Bepaalde bedrijven die deelnemen aan EU ETS krijgen elk jaar een bepaalde hoeveelheid emissierechten gratis toegewezen. Ieder jaar moet elk bedrijf evenveel emissierechten inleveren als het aan tonnen broeikasgas heeft uitgestoten. Als een bedrijf echter meer uitstoot had dan emissierechten, dan moet het extra rechten bijkopen bij een ander bedrijf.

Wanneer een bedrijf minder CO2 heeft uitgestoot dan het emissierechten heeft, dan kan dat bedrijf de overtollige rechten verkopen. Zo wordt een vraag en aanbod in emissierechten gecreëerd en krijgt de CO2-uitstoot een bepaalde prijs. Hierdoor kan een bedrijf de afweging maken of het wil investeren in uitstoot reducerende maatregelen of het rechten wil kopen op de markt.

Hoe wordt de prijs bepaald?

De Commissie, het Europees Parlement en de overheden van de lidstaten onderhandelen en bepalen hoeveel emissierechten aan bedrijven worden gegeven, en wat de prijs is van de rechten die vervuilende bedrijven moeten inkopen. Dat wordt om de paar jaar opnieuw vastgesteld. Dit wordt ‘het veilen van emissierechten’ genoemd. Bepaalde bedrijven krijgen ook een zeker minimum aan emissierechten toegekend waar ze niet voor hoeven te betalen.

De prijs van de emissierechten legt een expliciete prijs vast voor de uitstoot van broeikasgassen, uitgedrukt als een monetaire eenheid per ton kooldioxide-equivalent (CO2e). Het effectieve koolstofpercentage is de som van op de markt gebaseerde instrumenten (specifieke energiebelastingen, koolstofbelastingen en prijzen voor koolstofemissievergunningen) die op de koolstofemissies worden toegepast.

Het is daarnaast voor bedrijven of andere partijen mogelijk emissierechten onderling te verhandelen. Wanneer je als bedrijf namelijk teveel CO2 uitstoot, dan riskeer je een boete. Een bedrijf kan deze boete voorkomen door emissierechten te kopen van een bedrijf dat meer rechten heeft dan het nodig heeft. Zo wil de EU bedrijven aanmoedigen om te investeren in technologie die de uitstoot van CO2 vermindert. Door te investeren in nieuwe technologie kunnen bedrijven geld besparen door hun uitstoot te beperken.

Vanaf de vierde fase zal in plaats van 20 procent, 57 procent van de emissierechten via veilingen worden aangeboden. Dit betekent dat er minder emissierechten overblijven die gratis worden uitgedeeld. Deze gratis emissierechten worden vooral uitgedeeld aan “kwetsbare industrieën” die bij hogere productiekosten de EU zouden verlaten en in het buitenland nog steeds evenveel CO2 zouden produceren. Vanaf 2024 worden nog meer gratis emissierechten geschrapt en zal een nog groter deel van de emissierechten via een veiling op de markt komen.

Het verkopen van de emissierechten via een veiling is het basisprincipe van de toewijzing van rechten binnen het EU-emissiehandelssysteem (EU ETS). De European Energy Exchange (EEX) heeft de rol gekregen van het gemeenschappelijke veilingplatform om emissierechten te veilen namens 25 EU-lidstaten. De European Energy Exchange (EEX) is een toonaangevende energiebeurs die wereldwijd veilige, liquide en transparante markten voor energie- en basisproducten ontwikkelt, exploiteert en verbindt.

Hoeveel kost een ton CO2?

Elk Europees bedrijf dat meer dan 25 ton CO2-uitstoot doet verplicht mee aan de handel in emissierechten. Sinds het begin heeft de EU-ETS echter te lijden gehad onder een overschot aan emissierechten, wat heeft geleid tot een prijs die te laag was om een transformatie naar een industrie met minder CO2-uitstoot te stimuleren.

Na 2008 hielden steeds meer bedrijven emissierechten over. Dit is onder andere te danken aan de economische crisis van 2008. Maar sinds 2017 zijn de prijzen opnieuw sterk aan het stijgen. Redenen hiervoor zijn de hervorming van het emissiehandelssysteem in 2018 en de intrede van de Europese marktstabiliteitsreserve in 2019. De volgende jaren wordt verwacht dat de prijs verder zal blijven stijgen.

De prijzen van koolstofvergunningen in de Europese Unie stegen in februari 2021 voor het eerst boven de 40 euro per ton, waardoor bedrijven werden blootgesteld aan de hoogste prijzen in de geschiedenis van de markt. De grootste kracht achter stijging de prijzen op de lange termijn zijn de plannen van de EU voor ambitieuze maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken. De prijzen zijn daarom gestegen sinds de EU-landen in 2020 overeenkwamen om de doelstelling van de EU voor 2030 om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, nog verder aan te scherpen.

Hoe kan je beleggen in emissierechten?

Als individu kun je emissierechten kopen via carbonkiller.org, maar deze organisatie is slechts een NGO met als doelstelling CO2-rechten uit de markt te halen en het dus duurder te maken voor bedrijven om deze te kopen. Hier is het niet de bedoeling om echt te voorzien in het kopen en verkopen van emissierechten. Echt handelen in emissierechten wordt gedaan op de Europese klimaatbeurs of de European Climate Exchange (ECX).

Een goede broker om in futures te handelen is DEGIRO. DEGIRO is een betrouwbare, Nederlandse broker waar je tegen gunstige tarieven futures kunt verhandelen. Gebruik de onderstaande knop om direct een account te openen bij DEGIRO:

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Europese klimaatbeurs (ECX)

Bedrijven moeten Europese emissierechten (EUA) hebben voor elke ton CO2 die ze binnen een kalenderjaar uitstoten. De bedrijven krijgen of kopen deze vergunningen en ze kunnen ze verhandelen. De European Climate Exchange (ECX) is de leidende marktplaats voor de handel in kooldioxide CO2-emissies in Europa en ook internationaal. In oktober 2006 lanceerde de ECX de eerste optiecontracten op een georganiseerde markt.

De financiële producten van ECX, nu volledig eigendom van ICE Futures, bieden het meest liquide, pan-Europese platform voor CO2-emissiehandel, met futures op basis van de onderliggende EU-emissierechten (EUA’s) en gecertificeerde emissierechten (CER’s) die meer dan 80% van het op de beurs verhandelde volume op de Europese markt. ECX-contracten (EUA- en CER-futures, opties en spot contracts) zijn gestandaardiseerde op de beurs verhandelde producten en alle transacties worden gecleard door ICE Clear Europe.

Manier 1: Actief beleggen via derivaten

Een populaire manier om te beleggen in emissierechten is door gebruik te maken van derivaten. Zo kan je gebruik maken van een contract for difference (CFD) om te speculeren op de stijging of daling van de prijs van emissierechten. Door de volatiliteit van prijs van emissierechten kan je hier goed geld mee verdienen. Een CFD is een afgeleid product dat de houder een economische blootstelling geeft, die long of short kan zijn, aan het verschil tussen de prijs van een onderliggende waarde aan het begin van het contract en de prijs wanneer het contract wordt gesloten. Er zijn twee types CO2-emissierechtencontracten die worden verhandeld op de beurzen: EUA-futures en CER-futures.

EUA futures

Een EUA (EU Allowance) futures contract is een leveringscontract waarbij je verplicht bent om CO2-emissierechten te leveren of te ontvangen van het EU-register in overeenstemming met de ICE Futures Europe-verordeningen. De posities worden gesloten op het einde van elke contractmaand. Eén EUA-future contract vertegenwoordigt het recht van de EU ETS-deelnemers om één ton kooldioxide of een gelijkwaardige uitstoot van andere broeikasgassen uit te stoten.

CER futures

Bij een CER (Certified Emission Reduction) futures contract ben je verplicht om gecertificeerde emissiereductie-eenheden te leveren of te ontvangen van het EU-register in overeenstemming met de ICE Futures Europe-voorschriften. CER’s kunnen worden gekocht op de primaire markt (gekocht bij een oorspronkelijke partij) of op de secundaire markt (doorverkocht vanaf een marktplaats).

Gecertificeerde emissiereducties (CER) is een gecertificeerde emissiereductie-eenheid uitgegeven onder het CDM-project uitgevoerd in landen die niet zijn opgenomen in bijlage I van het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering. Nalevingsbedrijven en luchtvaartmaatschappijen kunnen deze goedkopere emissierechten gebruiken in plaats van EUA’s om aan hun emissieverplichtingen te voldoen in overeenstemming met het toewijzingsplan van het individuele land.

EUAA futures

Een EUAA (European Union Aviation Allowances) futures contract is een leverbaar contract waarbij elk lid met een positie die openstaat bij stopzetting van de handel gedurende een contractmaand verplicht is om luchtvaartemissierechten af te leveren of te ontvangen. Het onderliggende product is de luchtvaartvergoeding van de Europese Unie of EUAA. Eén EU Aviation Allowance (EUAA) future vertegenwoordigt het recht van EU ETS-luchtvaartmaatschappijen om één ton kooldioxide of een gelijkwaardige uitstoot van andere broeikasgassen uit te stoten.

Plus500

Bij Plus500 kun je handelen in een verscheidenheid aan populaire grondstoffen CFD’s zoals goud, zilver, olie en aardgas. Via Plus500 kun je ook handelen in CO2 EUA (EU Allowance) futures. Voordat je gaat beleggen bij Plus500, is het belangrijk om te onthouden dat je niet in aandelen of grondstoffen zelf belegd. Bij Plus500 maak je in plaats daarvan gebruik van CFD’s. Ook wanneer je bij Plus500 handelt in EU Allowances, dan speculeer je alleen op de de koerswijzigingen. Je wordt daarom nooit daadwerkelijk de eigenaar van het aandeel.

Je hoeft een beleggingspositie bij Plus500 niet direct te openen tegen de huidige marktprijs. Het is namelijk ook mogelijk om gebruik te maken van een order. Je gebruikt hiervoor de optie kopen als de prijs. Je kunt hier de prijs invullen waarop de positie moet worden geopend en eventueel weer worden gesloten.

Gebruik de onderstaande knop om direct een account te openen bij Plus500:

80% van de retailbeleggers verliest geld met CFDs. Promotie link.80% van de retailbeleggers verliest geld met CFDs. Promotie link.80% van de retailbeleggers verliest geld met CFDs. Promotie link.80% van de retailbeleggers verliest geld met CFDs. Promotie link.80% van de retailbeleggers verliest geld met CFDs. Promotie link.80% van de retailbeleggers verliest geld met CFDs. Promotie link.80% van de retailbeleggers verliest geld met CFDs. Promotie link.

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *